Sponsored by the American Jujitsu Institute

 

 

 

 

 

 

 

 


CLINICS
Camp Kokua 2015
Clinics on:

1. Seifukujutsu
2. Kappo
3. Jujitsu:

a. Nage No Kata
b. Tanto no Maki
c. Tanju no Maki
d. Shime
e. Kiai no Maki (Demonstration Arts)
f. Shinin no Maki,
g. Shinyo no Maki
h. Bo no Maki
i. Hanbo no Maki
j. Ibuki-Ki Kou Mokuso
k. Nage
l. Oku
m. Fusegijutsu
n. Keisatsu
4. Kenpo
a. Kenpo Katas
b. Kenpo Jutsu